تاريخ : یکشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ | 18:44 | نویسنده : اصغر صفرنژاد

نمونه سئوالات امتحانی درس جغرافیای عمومی

الف) صحیح یاغلط بودن جملات زیررامشخص کنید                                                        

1-آتشفشان ازمخاطرات طبيعي  است كه انسان درايجادآن نقش دارد. صحیح (   )             غلط (   )

2 -رنگ آميزي خاص هرپديده يكي ازويژگيهاي تصاويرماهواره اي است. صحیح (   )             غلط (   )

3-سمیرم ازشهرهای است که احتمال رانش ولغزش  زمین درآن وجود دارد. صحیح (   )             غلط (   )

ب)جاهای خالی راباکلمات مناسب کامل کنید.

1-قاعده ی هرم سنی جمعیت  دركشورسوئد..................وبه شكل زنگ است.

2-به افزایش سریع جمعیت که متناسب باآن امکانات نباشد ...........................می گویند.

4-جهانگردی ازراههای افزایش درآمد و................می تواندبه توسعه ی اقتصادی کشورها کمک کند.

ج)گزینه صحیح راباعلامت( × )مشخص کنید.

1-کدام مورد زیرازمنابع تجدیدشدنی می باشد؟

الف)بنزین ¡           ب)گاز ¡             ج)انرژی باد   ¡                د)زغال سنگ  ¡

2-کشورهای....................و....................ازمهمترین مراکزجهانگردی زمستانی دراروپاهستند.

الف)ایتالیا واسپانیا    ¡      ب)اتریش وسویس    ¡      ج)یونان وایتالیا    ¡    د)انگلستان ویونان   ¡  

4-كوچكترين واحدسكونت ومبداتقسيمات كشوري چه نام دارد؟

الف)دهستان  ¡                ب)بخش   ¡             ج)روستا   ¡           د)واحه  ¡

5-کدام یک ازمواردزیرازمنابع آلوده کننده ی دریای مازندران نمی باشد؟

الف)سموم کشاورزی   ¡      ب)آلودگی رودکارون  ¡   ج)استخراج نفت    ¡     د)افزایش جمعیت    ¡

6-یکی ازعوامل انسانی موثردرجذب وتراکم جمعیت .................می باشد.

الف)وجودمنابع      ¡        ب)اشکال ناهمواری   ¡   ج)عدم تکنولوژی    ¡   د)سرمایه گذاری دولت¡

د)به سوالات زیرپاسخ کامل دهید.                                                                       

1- باتوجه به شكلهاي زيرنوع حركات پوسته زمين رابنويسيد.

 

 

 

2-مفاهیم واصطلا حات زیرراتعریف کنید.

الف)صادرات نامرئی:

ب)روستاهای طولی:

ج)بهمن:

3 -وارونگی دمارابا رسم نمودارتوضیح دهید.

4-وارونگی دمارابا رسم نمودارتوضیح دهید.

5-مهاجرت داخلي وخارجي راباذکرمثال مقایسه کنید.                                                 

6- به نظرشماچراخلیج فارس دربرابرمنابع آلوده کننده آسیب پذیراست؟

7-باتوجه به جدول زیرمیزان رشدطبیعی جمعیت رامحاسبه کنیدوبیشترین وکمترین امیدبه زندگی راکدام کشورهادارند؟

           

نام کشور                   

موالیددر1000نفر

مرگ ومیردر1000نفر

میزان رشدطبیعی

امیدبه زندگی

اتيوپي

14

9

.....

47

ژاپن

10

7

3

81

فرانسه

11

12

......

79

کمترین امید به زندگی:........................                   بیشترین امیدبه زندگی:.......................

8-هریک ازمواردزیرجزءکدام نوع ازجاذبه های جهانگردی ایران می باشد؟

الف)قم.................                                                ب)جنگلهای گلستان.........................

ج)عالي قاپو...................                                       ج)توچال درارتفاعات البرز...............................

صفحه سه

11- مواردسمت راست رابه مفاهیم مربوط به خوددرسمت چپ وصل کنید.

الف-جنگلهای نواحی نیمه مرطوب                        الف-جنگلهای زاگرس

ب-جنگلهای نواحی نیمه خشک                            ب-ریه های تنفسی جهان

ج-جنگلهای کناره دریای مازندران                                    ج-راش سفید

د-جنگلهای آمازون

12-یکی ازعلل ایجادبیابان درکشورما فشارزیادجنب حاره ای است آن رابه طورخلاصه موردتجزیه وتحلیل قراردهید.

13-چرامقدارمصرف سرانه آب آشامیدنی درکشورمانسبت به بعضی کشورهای اروپایی مانندبلژیک بیشتراست ؟شماچه راه حلی رابرای رفع این مشکل دراستان خودپیشنهاد می کنید؟

14-چه موقع حوادث طبیعی اثرات مفیدی برجای می گذارند؟باذکریک مثال شرح دهید.

ه-به سوالات زیرپاسخ کوتاه دهید.

1-تبخیربالقوه یعنی چه؟

2-نام دیگرسنگ کره چیست؟

3-یکی ازاثرات مثبت گازهای گلخانه ای رانام ببرید.  • مرکز دانلود رایگان
  • معلم آی تی